Центр заочного та дистанційного навчання

Навчально-науковий інститут новітніх освітніх технологій Західноукраїнського національного університету об’єднує і координує навчально-наукову та навчально-методичну діяльність кафедр та інших структурних підрозділів університету з організації підготовки фахівців за заочною та заочно-дистанційною формами навчання.

Основною метою діяльності навчально-наукового інституту новітніх освітніх технологій з підготовки фахівців за заочною та заочно-дистанційною формами навчання є:

– забезпечення умов, необхідних для отримання студентами, які зараховані на заочну (заочно-дистанційну) форму навчання до університету, якісної вищої освіти за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, магістр, спеціаліст;
– розширення на основі технологій дистанційної освіти спектру освітніх послуг, що надаються Університетом;
– розвиток та провадження технологій дистанційного навчання в процес підготовки фахівців всіх рівнів та форм освіти

Навчальний процес за заочною та заочно-дистанційною формами навчання здійснюється під час сесії і в міжсесійний період. Сесія для заочної форми навчання – це частина навчального року, протягом якої здійснюються всі форми навчального процесу, передбачені навчальним планом (лекційні і практичні, семінарські та індивідуальні заняття і контрольні заходи). Міжсесійний період для заочної форми навчання – це частина навчального року, протягом якої здійснюється робота студента над засвоєнням навчального матеріалу як самостійно, так і під керівництвом викладача. Основною формою роботи студента над засвоєнням навчального матеріалу є виконання ним контрольних робіт та індивідуальних завдань. Організація навчання за заочною формою під час сесій і в міжсесійний період здійснюється відповідно до графіка навчального процесу, що затверджується в порядку, визначеному університетом, і доводиться до відома студентів перед початком навчального року. Графік навчального процесу складається на поточний навчальний рік з кожного напряму підготовки (спеціальності) . У графіку відображаються: кількість сесій і термін їх проведення; перелік навчальних дисциплін, що вивчаються, та їх обсяг; кількість контрольних робіт та індивідуальних завдань і термін їх виконання; форми триместрового контролю і державної атестації і термін їх проведення. Виклик студентів на сесію здійснюється відповідно до графіка навчального процесу довідкою-викликом встановленої форми. Довідка-виклик є підставою для надання додаткової оплачуваної відпустки студентам, які виконали навчальний план за попередню сесію.

Дистанційне навчання – це навчання з використанням комп’ютерних і телекомунікаційних технологій, якi забезпечують інтерактивну взаємодію викладачів та студентів на різних етапах навчання i самостійну роботу з матеріалами інформаційної мережі. Дистанційне навчання в нашому університеті дає студентам можливість цілодобового доступу до навчальних матеріалів, постійну підтримку й консультації викладачів та методистів, online відеолекції, віртуальні тренажери та інші технологічні рішення для забезпечення ефективного процесу навчання.

Дистанційна освіта – це:
– можливість навчатися знаходячись у будь-якій точці світу;
– постійна підтримка та online консультації викладачів;
– повне забезпечення навчально-методичними матеріалами через Internet.
У 2013 році ТНЕУ запровадив заочно-дистанційну форму навчання.

Переваги дистанційної освіти:
– вільний графік навчання;
– самостійне визначення темпу навчання;
– незалежність від місця перебування;
– навчання без відриву від виробництва навіть на період сесії і т.д.

Навчально-науковий інститут новітніх освітніх технологій Західноукраїнського національного університету готує фахівців на заочній та заочно-дистанційній формах навчання за такими факультет-програмами:
– Заочна факультет-програма з фінансів та оподаткування
– Заочна факультет-програма з банківського бізнесу
– Заочна факультет-програма з економіки і управління
– Заочна факультет-програма з аграрної економіки і менеджменту
– Заочна факультет-програма з обліку і аудиту
– Заочна факультет-програма з міжнародних економічних відносин
– Заочна юридична факультет-програма
– Заочна факультет-програма з комп’ютерних інформаційних технологій


Персонал центру заочного та дистанційного навчання

Тимон Світлана Михайлівна

Група контролю якості та програм розвитку
Посада: спеціаліст I категорії ННІНОТ

Контакти:
Телефон: (0352) 47-58-51
Внутрішні телефони: 13-207
Кабінет: 3207
E-mail: nniiot-13@tneu.edu.ua

 

 

 

Кливець Світлана Анатоліївна

Сектор реалізації заочних факультет-програм
Посада: спеціаліст ННІНОТ

Контакти:
Телефон: (0352) 47-58-51
Внутрішні телефони: 13-207
Кабінет: 3207
E-mail: nniiot-13@tneu.edu.ua

 

 

 

Борисова Марина Семенівна

Сектор реалізації заочних факультет-програм
Посада: спеціаліст ННІНОТ

Контакти:
Телефон: (0352) 47-58-51
Внутрішні телефони: 10-048
Кабінет: 11206
E-mail: nniiot-13@tneu.edu.ua