Відділ підвищення кваліфікації та навчання впродовж життя

Відділ підвищення кваліфікації навчання впродовж життя ННІНІОТ спрямовує свою діяльність на надання освітніх послуг у сфері неперервної освіти, перепідготовки та підвищення рівня професійної компетентності і кваліфікації фахівців для вітчизняної економіки.

Перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців супроводжується постійною актуалізацією навчальних планів із урахуванням потреб життя і розвитку науки, а також вимог Болонського процесу, підготовкою підручників нового покоління, запровадженням інтерактивних технологій у навчальному процесі, а також інтеграцією освіти із практичною діяльністю.

Програми навчального процесу відповідають рівню європейських стандартів освіти і забезпечують високу конкурентну спроможність випускників на ринку праці.

Метою діяльності відділу є організація та створення необхідних умов для здійснення безперервного післядипломного навчання з метою поглиблення, розширення, оновлення знань, умінь, навичок та компетентностей керівних працівників і спеціалістів економіки України, а також для одержання другої спеціальності через перепідготовку кадрів відповідно до досягнень науково-технічного прогресу та вимог ринку праці.

Завданнями відділу є:

– постійна модернізація матеріально-технічної бази, підвищення кадрового потенціалу, удосконалення методичного та організаційного забезпечення навчального процесу у сфері післядипломної освіти та підвищення кваліфікації відповідно до європейських та національних стандартів системи післядипломної економічної освіти;

– впровадження та реалізація сучасних технологій професійного вдосконалення та підвищення кваліфікації кадрів для вітчизняної економіки відповідно до вимог інноваційного розвитку освіти, ринкового господарства та демократизації українського суспільства;

– практична реалізація принципу випереджувального характеру підвищення кваліфікації кадрів для економічної системи України;

– сприяння інноваційному розвитку особистості, її здатності адаптуватись до умов динамічних трансформацій суспільства та економічної кон’юнктури;

– задоволення потреби особистості в інтелектуальному, культурному і духовному розвитку, орієнтації особи на збереження та примноження гуманістичних суспільних цінностей;

– сприяння формуванню громадянської позиції особи, здатності до життя в умовах сучасної цивілізації та розвиненої ринкової економіки, демократичного розвитку суспільства.

Детальніше…